Xinjiang Oilfield Project

2009 Xinjiang Oilfield Petroleum Control Cabinet